Energiebesparingsplicht

Om de klimaatdoelstellingen te behalen heeft de overheid in 2008 een energieverplichting opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Artikel 2.15 verplicht bedrijven om energiebesparende maatregelen te treffen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend.

Deze verplichting geldt voor instellingen die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas verbruiken. In enkele situaties geldt een uitzondering. De energie adviseur van SubVice kan u hier over informeren.

Voldoen aan energiebesparingsverplichting

De overheid heeft Erkende MaatregelenLijsten (EML) samengesteld. Deze lijsten zijn in 2019 geactualiseerd. Door alle maatregelen te nemen die voor de organisatie gelden, kan de inrichting voldoen aan de energiebesparings-verplichting. Een organisatie kan afwijken van de erkende maatregelen door een andere maatregel te nemen. Deze maatregel dient echter ten minste gelijkwaardig te zijn (of beter) aan het energiebesparende effect van de erkende maatregel.

Informatieplicht

Uit de Nationale Energieverkenning 2017 bleek dat het toezicht op (en handhaving van) de energiebesparingseis efficiënter kan. Het hebben van onvoldoende informatie over een inrichting wordt door de overheid als belangrijke hindernis gezien.
Daarom is besloten om een informatieplicht op te nemen in het besluit. Artikel 2.15, tweede lid verplicht hiermee bedrijven die aan de energiebesparingsverplichting moeten voldoen eens per 4 jaar een rapport in te dienen bij de overheid waarin wordt aangetoond welke maatregelen zijn getroffen.

De informatieplicht energiebesparing treedt vanaf 1 juli 2019 in werking. Dit is meteen ook de einddatum om aan deze nieuwe eis te voldoen. Voor deelnemers aan de MJA3-convenant geldt deze informatieplicht niet. Specifiek voor EED energie-auditplichtige-ondernemingen (grootbedrijven) geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag is ingediend.

Uiterlijk 30 juni 2019 moet een rapport bij het bevoegd gezag ingediend worden. Op die manier voldoen zij aan de plicht die vanaf 1 juli 2019 in werking treedt. Met deze informatie bepaalt het bevoegd gezag of binnen een korte tijd een controle nodig is. Dit om te bepalen of de drijver van de inrichting zich houdt aan de energiebesparingsverplichting.

Boetes

Het bevoegd gezag zal handhavend optreden als een organisatie zich niet aan de wet en aan de energiebesparings- en informatieplicht houdt. Bijvoorbeeld door het opleggen van een last onder dwangsom. De hoogte van de dwangsombedrag is afhankelijk van de grootte van het bedrijf.

Rol SubVice

SubVice kan u op dit aspect breed adviseren en begeleiden. Allereest zullen we met u vaststellen of u volgens de wet verplicht bent te voldoen aan de besparings- en informatieplicht. Indien blijkt dat u hiertoe inderdaad verplicht bent kan SubVice de noodzakelijke rapportage opstellen en indienen zodat u per 1 juli 2019 aan uw informatieplicht voldoet. We bepalen met u hierbij welke maatregelen reeds zijn getroffen en of u hiermee ook aan uw energiebesparingsverplichting voldoet.
Indien blijkt dat u geen of onvoldoende maatregelen hebt getroffen om aan uw verplichting te voldoen dan kunnen wij met u inventariseren welke maatregelen en/of vervolgstappen noodzakelijk zijn om wel aan uw plicht te voldoen. Tevens inventariseren wij van welke subsidiemogelijkheden u gebruik kunt maken en kunnen de subsidietrajecten voor u verzorgen.

Na het indienen van de rapportage zal bij het niet voldoen aan de besparingsverplichting tevens een controle volgen door het bevoegd gezag. SubVice kan deze controle met u voorbereiden en u tijdens de controle begeleiden.
Mocht op basis van deze controle een energie-maatwerkadvies advies opgesteld moeten worden dan kan SubVice dit ook voor u regelen. Wij werken hierbij met meerdere gecertificeerde partners samen. Dit advies zal zodanig worden opgesteld dat u bij de uitvoering/investering van de noodzakelijke maatregelen optimaal gebruik kunt maken van de subsidiemogelijkheden. Uiteraard begeleiden wij deze trajecten ook van begin tot eind.

Wilt u graag meer informatie over de wetgeving en of deze op u van toepassing is? Wil u meer informatie over onze dienstverlening en weten wat wij in uw situatie voor u kunnen betekenen?

Klik hier om contact met ons op te nemen.