Jonge Landbouwers

Via het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) geeft Europa o.a. in Gelderland en Overijssel een kwaliteitsimpuls aan het platteland, zodat het innoveert en verduurzaamt. Daarvoor stelt Europa, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), subsidie beschikbaar aan agrariërs.

In het kader van POP3 stelt de provincie Gelderland en Overijssel subsidie beschikbaar voor fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische onderneming van jonge landbouwers. De regeling stimuleert het dat jonge boeren na bedrijfsovername kunnen investeren in verduurzaming van hun bedrijven, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Voor wie?

Jonge Landbouwers

Subsidie kan worden aangevraagd door jonge landbouwers.

Een jonge landbouwer is een persoon die niet ouder is dan 40 jaar en een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond heeft of over ten minste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf beschikt en die:

  1. zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf vestigt; en
  2. hetzij alleen hetzij gezamenlijk met andere landbouwers daadwerkelijke, langdurige zeggenschap over het landbouwbedrijf heeft wat betreft de beslissingen die op het gebied van het beheer, de voordelen en de financiële risico’s worden genomen.

Van daadwerkelijke, langdurige zeggenschap is geen sprake indien:

  • de jonge landbouwer een commanditaire vennoot van het betreffende landbouwbedrijf is; of
  • de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, door elk der partijen eenzijdig kan worden opgezegd.

Subsidiabele investeringen

Subsidie kan worden verstrekt voor de fysieke investeringen vermeld in de bijlage: investeringscategorieen jonge landbouwers 2017.

Subsidie

De subsidie bedraagt:

  • 30% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf volledig bestaat uit jonge landbouwers;
  • 24% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf naast minimaal een jonge landbouwers bestaat uit een niet-jonge landbouwer;
  • 18% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf naast minimaal een jonge landbouwers bestaat uit twee niet-jonge landbouwers;
  • 12% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf naast minimaal een jonge landbouwers bestaat uit drie niet-jonge landbouwers;
  • 6% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf naast minimaal een jonge landbouwers bestaat uit vier of meer niet-jonge landbouwers;
  • Indien de subsidieaanvrager kiest voor de berekening van de subsidie op basis van de verdeling van het eigen vermogen van de onderneming dan bedraagt de subsidie 30% van de subsidiabele kosten vermenigvuldigd met het percentage eigen vermogen van het landbouwbedrijf dat in eigendom is van jonge landbouwers.

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000.

Per provincie verschillend

De provincies voeren de subsidieregeling uit. Elke provincie publiceert inhoudelijk dezelfde regeling en openstellingsbesluit, maar het subsidieplafond kan wel verschillen. Het is ook mogelijk dat uw provincie niet alle investeringen uit de lijst subsidiabel stelt. Voor de actuele informatie kunt u terecht bij uw SubVice adviseur.

Aanvragen

Subsidie kan worden aangevraagd in de periode van 4 december 2017 tot 15 januari 2018. Voor dit instrument geldt het tenderprincipe. Dit betekent dat de volgorde op de ranglijst wordt bepaald door de mate waarin de aanvraag voldoet aan het tendercriterium. Aan de fysieke investeringen die op de investeringslijst staan is een puntenaantal gekoppeld. Dit wordt gehanteerd voor de rangschikking van de ingediende aanvragen. De aanvragen worden gerangschikt op basis van het gemiddelde van de investeringscategorieën. Indien aanvragers met een gelijk puntenaantal op duurzaamheid eindigen worden de aanvragen gerangschikt op volgorde van de subsidiabele kosten van de aanvraag.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de regeling Jonge Landbouwers of wilt u weten of uw project in aanmerking komt voor deze regeling? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.