OP Oost 2017

Bent u gevestigd in Oost-Nederland en voornemens een R&D project uit te laten voeren of met andere partijen gezamenlijk een nieuw product of proces te ontwikkelen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het subsidieprogramma OP OOST . 

Het Operationeel Programma (OP) Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en richt zich op structurele versterking van de economie in Oost Nederland. Het doel van het programma is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. Daarom wordt het MKB direct ondersteund bij de productontwikkeling. Productvernieuwing vormt de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland.

Oost Nederland zet de subsidiemiddelen in op de thema’s innovatiestimulering en koolstofarme economie.

SubVice

Hierbij richt men zich op innovatiestimulering binnen de sectoren Agro & Food, Health, Hightech Systemen en Materialen (HTSM) en op crossovers tussen deze sectoren, en ICT, water, creatieve industrie, chemie en maakindustrie.

Daarnaast ondersteunt men de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken. Daarbij gaat het om zaken als minder CO2-uitstoot en een toenemend gebruik van hernieuwbare energie en het efficiënter inzetten van energiebronnen.

Vanuit het programma worden 5 verschillende subsidie instrumenten aangeboden:

R&D projecten

MKB bedrijven gevestigd in Oost Nederland kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

De subsidie bedraagt 35% van de externe kosten tot maximaal € 50.000 subsidie. De minimale subsidie bedraagt € 10.000. Eigen kosten zijn dan ook niet subsidiabel vanuit deze subsidie.

Subsidieaanvragen kunnen in het voorjaar 2017 worden ingediend.  Hiervoor geldt het First Come First Served-principe (op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn).

R&D-samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsverbanden van MKB’ers gevestigd in Overijssel/Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het gezamenlijk uitvoeren van experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Onder samenwerking wordt verstaan dat, geen van de partners meer dan 70% van de projectkosten draagt.

De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten tot maximaal € 200.000 subsidie en maximaal € 100.000 per deelnemer. De minimale subsidie voor het samenwerkingsverband bedraagt € 50.000.

Subsidieaanvragen kunnen medio 2017 worden ingediend.  Voor dit instrument geldt het tenderprincipe. Na sluiting van de indieningstermijn worden alle complete aanvragen beoordeeld en gerangschikt. De beste projecten ontvangen vervolgens subsidie.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Samenwerkingsverbanden van onafhankelijke bedrijven en kennisinstellingen gevestigd in Overijssel/Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van een gezamenlijke experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek in combinatie met experimentele ontwikkeling. Als voorwaarde geldt dat er minimaal één  MKB’er betrokken is die minimaal 30% van de projectkosten draagt. Tevens wordt als voorwaarde gesteld dat geen van de samenwerkingspartners meer dan 70% van de kosten draagt.

De subsidie bedraagt 40% van de projectkosten. De minimale subsidie bedraagt € 250.000. De maximale subsidie is afhankelijk van het aantal MKB deelnemers. Zijn er binnen het samenwerkingsverband minimaal 3 MKB-ers betrokken die samen minimaal 35% van de kosten dragen dan bedraagt de maximale subsidie € 2.500.000. Is dit niet het geval dan bedraagt de maximale subsidie € 1.500.000.

De subsidie wordt in twee tranches beschikbaar gesteld. Aanvragen kunnen ingediend worden in het voor- en najaar 2017 worden ingediend Ook voor dit instrument geldt het tenderprincipe. Na sluiting van de indieningstermijn worden alle complete aanvragen beoordeeld en gerangschikt. De beste project ontvangen vervolgens subsidie.

Stimulering proeftuinen

Samenwerkingsverbanden van minimaal twee instanties gevestigd in Overijssel/Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van projecten gericht op experimentele ontwikkeling in een proeftuin, de exploitatie van de proeftuin of het upgraden van een bestaande proeftuin.
Een proeftuin is een voorziening waar producten, procedés of diensten die nog in ontwikkeling zijn onder realistische omstandigheden kunnen worden getest. Voorwaarde is dat er minimaal twee MKB–ondernemingen bij betrokken zijn, die tenminste twee verschillende experimentele ontwikkelingen in de proeftuin verrichten. Bij deze activiteiten in de proeftuin dient tevens de eindgebruiker van het te testen product, procedé of dienst te worden betrokken.

De subsidie bedraagt 40% van de projectkosten voor experimentele ontwikkeling en 50% voor de bijbehorende exploitatie of upgrade van de proeftuin. De minimale subsidie bedraagt € 200.000 en de maximale subsidie bedraagt € 600.000.

Subsidieaanvragen kunnen in het voorjaar 2017 worden ingediend.  De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe (op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn).

Stimuleren Cluster- en Netwerkactiviteiten

Samenwerkingsverbanden van minimaal twee organisaties gevestigd in Overijssel/Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor het uitvoeren van projecten met Cluster- en Netwerkactiviteiten.

Er zijn vier activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Het tot stand brengen van samenwerking gericht op MKB-ondernemingen in Oost-Nederland.
  2. Het uitbreiden van een bestaande samenwerking met nieuwe MKB-ondernemingen
  3. Het stimuleren van MKB-ondernemingen tot valorisatie.
  4. Het tot stand brengen van samenwerking tussen MKB-ondernemingen en eindgebruikers, gericht op het bevorderen van de toepassing van koolstofarme technologieën.

De activiteiten 1,2 en 3 moeten gericht zijn op ondernemers in de Energie & Milieu Technologie (EMT) sector óf op ondernemers in de Agrofood, Health of HTSM sector in combinatie met een andere ondersteunende sector. Activiteit 4 is uitsluitend gericht op ondernemers in de EMT sector inclusief biobased.

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. De minimale subsidie bedraagt € 200.000 en de maximale subsidie bedraagt € 500.000.

Subsidieaanvragen kunnen in het voorjaar 2017 worden ingediend.  De middelen worden verdeeld volgens het “first come first serve” principe (op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn).

Haalbaarheidsprojecten en innovatieadviesprojecten

In 2015 konden MKB bedrijven vanuit het Op OOST programma ook subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van Haalbaarheidsprojecten, innovatieadvies en Businesscases. Voor 2016 worden deze instrumenten niet meer vanuit het OP OOST programma aangeboden.

Mogelijk dat in 2017 wederom afzonderlijke Provinciale subsidieregelingen worden geïntroduceerd. In maart/april zal hierover meer bekend worden gemaakt.

Rol SubVice
Binnen het OP OOST programma heeft SubVice veel ervaring opgedaan en mooie successen mogen boeken voor haar relaties. Onze kennis en ervaring zijn zeker een toegevoegde waarde. Niet alleen in het aanvraagtraject, maar ook erna. Een juiste formulering van het project, de link met het Topsectorenbeleid en de S3 Sectoren, maar ook een heldere omschrijving van de Businesscase zijn de doorslaggevende factoren die hebben geleid tot honorering van de door SubVice begeleidde Op OOST subsidieaanvragen.

Ook na toezegging van de subsidie blijven wij betrokken bij uw project. Subsidie toegezegd krijgen is één, maar het daadwerkelijk ontvangen van de subsidie op uw bankrekening is een tweede! Gedurende de projectperiode kan er van alles misgaan waardoor ondernemers alsnog de toegezegde subsidie kunnen mislopen. SubVice blijft nauw betrokken en ziet erop toe dat het project volgens de voorwaarden wordt uitgevoerd zodat u de toegezegde subsidie ook op uw rekening ontvangt!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het OP OOST Programma of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.