MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Bent u MKB ondernemer en voornemens een nieuw product of proces te ontwikkelen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling MIT!

De MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2018 omvat een instrumentenkoffer van het Rijk en de Regio’s met als doel om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren en de aansluiting te verstevigen tussen met de topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt.

Topsectoren
Nederland kent de volgende Topsectoren:library-banner1

 • Agri & Food;
 • Chemie;
 • Energie;
 • Creatieve Industrie;
 • Hightech Systemen & Materialen (HTSM);
 • Life Sciences & Health;
 • Logistiek;
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen;

Afhankelijk van het subsidie-instrument kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming of een samenwerkingsverband voor innovatieprojecten die aansluiten bij de innovatiethema’s van de Topsectoren.


Regionaal karakter
De MIT-regeling kent een regionaal en een nationaal deel. Ondernemers moeten eerst een beroep doen op de diverse MIT-instrumenten in hun eigen regio. Wanneer een aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie of wanneer het MIT-instrument niet regionaal wordt aangeboden, dan kan een beroep gedaan worden op de landelijke MIT-instrumenten.

Welke instrumenten er binnen de Regio Oost Nederland worden aangeboden vindt u hier.


Subsidie instrumenten:
In 2018 kunnen MKB ondernemers (naar verwachting wederom) gebruik maken van de volgende subsidie instrumenten:

 • Kennisvouchers;
 • Innovatieadviesprojecten;
 • Haalbaarheidsprojecten;
 • R&D-samenwerking.

MIT-Kennisvouchers

Een MIT-kennisvoucher is een  ‘waardebon’ waarmee een MKB-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling.  Deze kennisvraag moet betrekking hebben op vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten van de MKB ondernemer.

De kennisvoucher heeft een waarde van 50% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3.750. Deze vouchers kunnen (waarschijnlijk) vanaf 11 april 2017 worden aangevraagd.

MIT-Innovatieadviesprojecten

Vanuit dit instrument kunnen MKB-ondernemers subsidie ontvangen voor het laten uitvoeren van een innovatieadviesproject door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Een innovatieadviesproject kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag en wordt voorafgaand aan een innovatietraject uitgevoerd.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten die de kennisinstelling of adviesorganisatie maakt voor de beantwoording van de kennis- of adviesvraag. De maximale subsidie bedraagt € 10.000.

De subsidie wordt verdeeld volgens het “first come first serve” principe (op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn). Aanvragen voor dit instrument kunnen ook vanaf 11 april worden ingediend.

MIT-haalbaarheidsprojecten

Vanuit dit instrument wordt subsidie verstrekt aan MKB-ondernemingen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsproject. Een haalbaarheidsproject brengt de technische en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject en bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
Bij een haalbaarheidsstudie kan gedacht worden aan literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse.

De subsidie bedraagt 40% van de eigen projectkosten tot een maximale subsidie van € 25.000.

De subsidie kan (waarschijnlijk) vanaf 11 april 2017 worden aangevraagd en wordt verdeeld volgens het “first come first serve” principe (op volgorde van binnenkomst van aanvragen die compleet zijn).

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Vanuit dit instrument wordt subsidie verstrekt aan MKB deelnemers van een R&D-samenwerkingsverband dat gericht is op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Een R&D-samenwerkingsproject bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd.

De subsidie bedraagt 35% van de projectkosten tot een maximale subsidie van € 200.000 per project. De minimale subsidie bedraagt € 50.000.

Voor dit instrument geldt het tenderprincipe. Na sluiting van de indieningstermijn worden alle complete aanvragen beoordeeld en gerangschikt. De beste projecten ontvangen vervolgens subsidie. Aanvragen kunnen in 2017 worden ingediend vanaf  3 juli. De tender sluit op 7 september, waarna alle aanvragen worden beoordeeld en gerangschikt.

Rol SubVice
SubVice veel ervaring opgedaan en mooie successen mogen boeken voor haar relaties binnen de subsidieregeling MIT. Onze kennis en ervaring zijn zeker een toegevoegde waarde voor het starten van een subsidietraject voor deze regeling. Een juiste formulering van het project, de link met het Topsectorenbeleid, maar ook een heldere omschrijving van de Businesscase zijn de doorslaggevende factoren die hebben geleid tot honorering van de door SubVice begeleidde MIT subsidieaanvragen.

Ook na toezegging van de subsidie blijven wij betrokken bij uw project. Subsidie toegezegd krijgen is één, maar het daadwerkelijk ontvangen van de subsidie op uw bankrekening is een tweede! Gedurende de projectperiode kan er van alles misgaan waardoor ondernemers alsnog de toegezegde subsidie kunnen mislopen. SubVice blijft nauw betrokken en ziet erop toe dat het project volgens de voorwaarden wordt uitgevoerd zodat u de toegezegde subsidie ook op uw rekening ontvangt!

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de MIT regeling of een vrijblijvende adviesafspraak inplannen? Laat uw contactgegevens hieronder achter en een SubVice adviseur neemt zo snel mogelijk contact met u op.